Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Официално: Отнеха лиценза на КТБ!
Източник: Burgas24.bg 14:23 / 06.11.2014 Отпечатай Изпрати
©
БНБ отне лиценза на КТБ, съобщиха от пресцентъра на БНБ. Ето цялото съобщение на Централната банка:

Днес, 06.11.2014 г. на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал.1, т.1, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предл. първо от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 15 от Закона за Българската народна банка, Управителният съвет на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на "Корпоративна търговска банка" АД. Съгласно това решение:

1. УС на БНБ отнема лиценз за извършване на банкова дейност, издаден с Решение на УС на БНБ № 24/21.01.1994 г., актуализиран в съответствие със Закона за банките със Заповед № 100-00499/18.11.1999 г. на управителя на БНБ, изменен със Заповед № РД 22-0440/07.09.2000 г. на управителя на БНБ, допълнен със Заповед № РД 22-0584/01.12.2000 г. на управителя на БНБ, актуализиран в съответствие със Закона за кредитните институции със Заповед № РД 22-0859/07.05.2007 г. на управителя на БНБ, актуализиран в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г.) със Заповед № РД 22-2265/16.11.2009 г. на управителя на БНБ.

2. На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност да бъде подадено искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на "Корпоративна търговска банка" АД.

3. На основание чл. 9, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност Фондът за гарантиране на влоговете в банките да бъде уведомен за подаденото искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на "Корпоративна търговска банка" АД, с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик.

4. На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за кредитните институции, до назначаването на синдик, квесторите на "Корпоративна търговска банка" АД Станислав Георгиев Лютов, и Елена Здравкова Костадинчев, да продължат да упражняват правомощията си.
Мотивите за взетото решение:

С Решение № 73 от 20.06.2014 г. на Управителния съвет на БНБ, изм. и доп. с Решение № 74 от 22.06.2014 г., във връзка със спиране на плащанията към клиенти, настъпило в резултат на масирано теглене на средства, и писмо изх. № 4098/20.06.2014 г. и писмо изх. № 4099/20.06.2014 г. от изпълнителните директори на КТБ, на основание чл. 115, ал.1 и ал. 2, т. 2 и 3, чл. 116, ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3, 6 и 7, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и чл. 16, т. 16 от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), КТБ е поставена под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност за срок от три месеца, като са назначени квестори, спряно е изпълнението на всички задължения на банката, ограничена е дейността на банката, като й е забранено да извършва всички дейности съгласно банковия й лиценз, отстранени са от длъжност членовете на Управителния и на Надзорния съвет и са лишени от право на глас акционерите, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас.

На 25.06.2014 г. беше възложена проверка на активите на КТБ, извършена съвместно от "Делойт одит" ООД, "Ърнст енд Янг Одит" ООД и "Афа" ООД.

Проверката на активите беше частична, като се отнасяше главно до кредитния и инвестиционния портфейл, и e извършена в срок от десет дни. Целта на проверката беше да даде оценка за състоянието и качеството на 95.4 % от кредитния и на 99.1 % от инвестиционния портфейл на КТБ , както и ограничен анализ на пасивите на банката. На 11 юли 2014 г. БНБ оповести публично резултатите от извършения от одиторите преглед. 

При извършената проверка по отношение на КТБ се установи, че за определена категория кредитополучатели (по кредити с общ размер 3.5 млрд. лв. от общ кредитен портфейл в размер на 5.4 млрд. лева) липсва съществена информация за финансовото им състояние и/или целевото усвояване на кредита. Бяха установени съществени индикации за кредитен риск относно възстановимостта на кредитни експозиции в тази категория, което би могло да доведе до съществени обезценки, но поради недостатъчната информация одиторите не бяха в състояние да коментират размера на необходимите допълнителни обезценки.

С Решение № 94 от 31 юли 2014 г. на Управителния съвет на БНБ беше приет Доклад за текущото състояние на КТБ, внесен от квесторите на банката на основание чл. 121 от ЗКИ. 

Със същото решение на квесторите на КТБ е възложено да сключат допълнителни договори с одиторските фирми "Делойт одит" ООД, "Ърнст енд Янг Одит" ООД и "Афа" ООД за цялостна оценка на активите на КТБ, която да бъде извършена в срок до 20.10.2014 г., като са дадени и допълнителни задължителни предписания за подготовка на кредитните досиета за целите на одиторската проверка, сключване на договор за правна помощ по прегледа на обезпеченията като част от процеса на подготовка на кредитните досиета и др.

С Решение № 114 от 16 септември 2014 г. Управителният съвет на БНБ, като е взел предвид, че към датата на вземането на решението продължават да са налице условията и предпоставките, довели до поставяне на КТБ под специален надзор, като банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за възстановяване на банковата си дейност и за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори (задълженията са в размер общо на 6 227 521 хил. лв. към м. септември 2014 г.), на основание чл. 115, ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3 и чл. 116, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от ЗКИ и чл. 16, т. 16 от ЗБНБ, е удължил до 20.11.2014 г. включително срока, за който КТБ е поставена под специален надзор, като до 20.11.2014 г. включително да се прилагат и мерките, съгласно т. 2-7 от Решение № 73 от 20.06.2014 г. на УС на БНБ, изм. и доп. с Решение № 74 от 22.06.2014 г., както и по Решение № 82 от 30.06.2014 г. на УС на БНБ. На основание чл. 107, ал. 3 от ЗКИ на квесторите на КТБ е указано най-късно до 20.10.2014 г. да внесат в БНБ цялостна оценка на активите на КТБ, извършена от трите одиторски компании.

На 20.10.2014 г. с писмо № БНБ-122230/20.10.2014 г. квесторите на КТБ внесоха в БНБ докладите на "Ърнст енд Янг Одит" ООД, "Делойт България" ООД и "Афа" ООД. В периода 05.08 - 20.10.2014 г. посочените одиторски фирми са извършили анализ и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции от КТБ. 

Извършеният анализ и оценка се основава на принципите за признаване и оценяване съгласно приложимите международни стандарти за финансова отчетност. Оценката е извършена на база на отчетените по регистрите на банката към 30.06.2014 г. активи и банкови гаранции с отразяване на всички съществени събития до 30.09.2014 г., оказващи влияние върху анализа.

Заключението на одиторските фирми е за необходимост от обезценки на активи на КТБ в общ размер на 4222 млн. лева, разделена по групи активи.

Успоредно с назначаването на преглед на активите на КТБ от трите одиторски фирми "Делойт Одит" ООД, "Ърнст енд Янг Одит" ООД и АФА" ООД, в периода 04.07.2014 г.- 14.10.2014 г., в КТБ е извършена проверка на място от екип от инспектори от Управление "Банков надзор" на БНБ. Инспекцията е протекла в 3 етапа, чиито обхват и цели бяха, както следва: 1 етап - установяване пълнотата на кредитните досиета, които са били обект на преглед при последната надзорна инспекция (на база данни към 31.03.2013 г.) и сравнение със съдържанието на същите към дата 30.05.2014 г.; 2 етап - оценка на администрирането на кредитните досиета за кредити, отпуснати след 31.03.2013 г., както и кредитни сделки, непопадащи в извадката на прегледаните такива от последната надзорна инспекция, проведена по данни към 31.03.2013 г., но включени в извадката на трите одиторски фирми, извършващи прегледа на активите; 3 етап - проследяване на паричните потоци, свързани с усвояването на средствата по тях и обслужването им; вероятната свързаност на кредитополучателите от кредитния портфейл на банката; произхода на средствата за увеличението на акционерния капитал и емисията на други капиталови инструменти, включени в капитала на институцията.

Направените констатации и заключения в Доклад от надзорна инспекция в КТБ, изх. № БНБ-125089/27.10.2014 г. позволяват да се направи обосновано заключение, че контролните и ръководните органи на банката са прилагали порочни банкови и бизнес практики, като са представяли неверни и подвеждащи финансови и надзорни отчети. Това съвпада с изводите, направени от констатациите в докладите на трите одиторски компании.

С Решение № 133 от 21 октомври 2014 г. на Управителния съвет на БНБ са приети докладите за анализ и оценка на активите на "Корпоративна търговска банка" АД, извършени от "Делойт България" ООД, "Ърнст енд Янг Одит" ООД и "АФА" ООД. На основание чл. 107, ал. 3 от ЗКИ, на квесторите на КТБ е указано в срок до 31.10.2014 г. да предприемат необходимите действия, съгласно Международните стандарти за финансова отчетност, за осчетоводяване в баланса на банката на резултатите от оценката и анализа на активите на КТБ към 30.09.2014 г. и да представят в БНБ финансови и надзорни отчети на КТБ съгласно "Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи", както следва: а) Капиталови изисквания (COREP) - Индивидуален; б) Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) - Индивидуален.

На 27.10.2014 г. в Народното събрание на Република България е внесен доклад "Събитията и предприетите действия, свързани с "Корпоративна търговска банка" АД и Търговска банка "Виктория" ЕАД" от името на УС на БНБ. Докладът съдържа детайлна информация за събитията и всички предприети действия и взети решения от БНБ от 20 юни 2014 г. (датата на поставяне под специален надзор на КТБ) до датата на доклада.

С писмо вх. № БНБ-126265/30.10.2014 г. българското правителство, Министерството на финансите и Българската народна банка бяха уведомени за конкретните планове на новосъздаден консорциум, съставен от ЕPIC, Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман и Gemcorp, (Консорциумът) за реорганизиране на КТБ. Още сутринта на 31.10.2014 г., с писмо изх. № БНБ-12630/31.10.2014 г. до министъра на финансите, с копие до председателя на 43-тото Народно събрание и до председателя на временната Комисия по бюджет и финанси при 43-тото Народно събрание, Българската народна банка представи съдържанието на писмото с вх. № БНБ-126265/30.10.2014 г. 

Във връзка със съдържащото се в писмото искане за държавна помощ в размер на до 2.3 млрд. лева, от министъра на финансите в качеството му на компетентен национален орган по Закона за държавните помощи, беше поискано становище относно възможността да бъде предоставена и одобрена държавна помощ по описания от Консорциума начин и съответните размери, както и изложената схема да бъде незабавно обсъдена в работен порядък с Европейската комисия, включително относно нейното съответствие с правната рамка в ЕС за предоставяне на държавни помощи и за преструктуриране на кредитни институции, доколкото крайното одобрение на схемите за предоставяне на държавна помощ се дава от Европейската комисия, Генерална дирекция "Конкуренция". Към днешна дата, в БНБ не е получен отговор от министъра на финансите.

Съгласно Съобщение на Европейската комисия относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (2013/C 216/01), основно изискване е държавна помощ в ЕС да се предоставя единствено на платежоспособни и икономически жизнеспособни банки и по-конкретно, в случаите на схеми за предоставяне на ликвидна подкрепа, същите следва да бъдат използвани единствено за банки без недостиг на капитал, което обстоятелство трябва да бъде удостоверено от компетентния надзорен орган по достатъчно категоричен и неоспорим начин.

На проведеното заседание на Народното събрание на 31.10.2014 г. беше разгледан внесеният от БНБ доклад "Събитията и предприетите действия, свързани с "Корпоративна търговска банка" АД и Търговска банка "Виктория" ЕАД". Народното събрание не одобри предложението на Временната комисия по бюджет и финанси за приемане на законодателни изменения, които да задължат БНБ да предприеме действия за оздравяване на банки, когато собственият им капитал е отрицателна величина.

На 4.11.2014 г., в изпълнение на Решение № 133 на Управителния съвет на БНБ, квесторите на КТБ са внесли в БНБ с писмо вх. № БНБ-127892/04.11.2014 г. финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г. както следва: Капиталови изисквания (COREP) - Индивидуален, Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) - Индивидуален.

От представените на 4.11.2014 г. финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г. Управителният съвет на Българската народна банка установява отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ, определен според Регламент (ЕС) № 575/2013, в размер на минус 3 745 313 хил. лв., както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Отчетените от банката съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (-188.03 %), съотношение на капитала от първи ред (-188.03 %) и съотношение на капиталовата адекватност (-180.18 %) са в нарушение на капиталовите изисквания съгласно чл. 92 Регламент (ЕС) № 575/2013.

В допълнение, с писмо вх. № БНБ-127951/05.11.2014 г. квесторите на КТБ са уведомили БНБ, че след датата на поставянето на банката под специален надзор до 31.10.2014 г. включително, в КТБ са постъпили уведомления за цесии на вземания, сключени между клиенти на банката, и волеизявления за прихващане на задължения към банката с вземания към нея, придобити по договори за цесия. Квесторите уведомяват, че към 31.10.2014 г. прехвърлените вземания по договори за цесия са на обща стойност 1 183 714 хил. лева, а волеизявленията за прихващане са на стойност 779 055 хил. лева. 

Дори всички уведомления за цесии и прихващания да бъдат отразени в счетоводните регистри на банката, финансовият резултат на КТБ към 30.09.2014 г. би се подобрил само с 161 468 хил. лева в резултат на обезценки, които биха били освободени (респективно сторнирани) по погасени изцяло или частично задължения към банката, в резултат на направените волеизявления за прихващане на посочената по-горе стойност. В резултат, собственият капитал на КТБ, определен според Регламент (ЕС) № 575/2013, би останал отрицателна величина.

Съгласно чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции, Българската народна банка задължително отнема издадения лиценз на банката поради неплатежоспособност, когато установи, че собственият й капитал е отрицателна величина.
Още по темата: общо новини по темата: 192
23.01.2018 »
23.01.2018 »
13.12.2017 »
06.09.2017 »
20.07.2017 »
18.06.2017 »
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Защо наистина всичките селски фйенчита не се надигнете на протест, че ви спряха помията! Та цяла България да ви разбере какви сте жълти подлоги и помияри, я марш по кофите, където ви е мястото, клошарчета!
+1
 
 
Канари дайте наистина да се вдигнем на протест, защото страната и икономиката не вървят на добре.... Наистина трябва да направим нещо
-2
 
 
Хайде стига сте се плюнчили само и папагали, хайде малко повече достойство. Майната12 спри ги тези хапчета, халюцинираш. Как ДПС ще си банкрутират собствената банка бе чааве! Истинските ви бащи, червените боклуци (чиято производна е и ДПС) атакуваха и унищожиха КТБ след като ДПС се отдръпна от коалицията. Габровския манго е усетил накъде духа вятъра и е задигнал каквото може, за това и се бори сега да си задържи откраднатото. Затова и се бие с братото му му Делян. Ахиле вземи се в ръце пич. Дай ми и на мен пари ей така да ти покажа, аз пък колко широко съм скроен! Базата е общинска и може в най-лошия случай да си плащате наем. но едва ли. Радвайте се че не можа да откупи земята под стадиона/строежа, че тогава щеше да е лошо. Все пак това не е футболна статия, дано да се изплатят влоговоте на хората.
+2
 
 
Честито граждани на България, държавата е пред фалит.
на 06.11.2014 г.
0
 
 
Да е честит новият собственик на Ботев фирма Старт консулт .Могат да летят вече линейките.
+5
 
 
Не виждам кой ще е достатъчно тъп, за да посегне на базата или стадиона на Ботев.Кой ще е този смелчага.Ще му направим живота черен, няма да е първия.Едва ли има толкова заблуден и глупав човек.Много ми се иска да е някой свързан с дпс!
Колкото повече опознавам хората ,толкова повече заобичвам животните. ♥ !
на 06.11.2014 г.
-5
 
 
Декларация и тапети кога ?
+8
 
 
Държавата върви към фалит и тотална криза заради една свиня и нейната клика, а мангалите искат да закриват базата в Коматево, където спортуват стотици дечица и която е ОБЩИНСКА....еййй, проста, тъпа, долна и смешна СГАН сте вие, цигани мръсни. Цигани сте се родили, турци ще умрете. Вместо да защитим държавата си, която ще отиде по дяволите заради турската партия и наглата кражба от нейна страна на една перфектно функционираща банка, вие пак мислите само за жАлтите и избивате комплексите си по нета. Не заслужавате и Ебола даже, изроди мръсни. Срам ме е, че деля една земя с вас!
-5
 
 
Браво да вземат и лиценза от базата нека цацаров да види с кви пари е направен катуна в коматево искаме суд и справедливост аиде 4ерно белите
-3
 
 
някой запознат да пише какво ще се случи с базата в коматево която е собственост на банката?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юли 2018 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Градска футболна лига
Избиват животни в Странджа заради съмнения за чума
Полиция тръгна по следите на изчезнала туристка
Шофьор на ТИР загина при ПТП на "Тракия"
Задържаха трима надзиратели от варненския затвор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с <Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: